ส่วนลดพิเศษ lazada

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล

ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 ต่อยอดองค์ความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 ” ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล” อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผลงานเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 นอกจากนั้นได้ส่งเสริมนักศึกษาให้นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติจนได้รับรางวัลต่างๆ เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนานวัตกรรมในคลินิก ซึ่งเน้นผู้เรียนใช้ทักษะ Creativity and Innovation หรือ การคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และ Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ประกอบกับให้นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมมือกับทีมสุขภาพในการสร้างและใช้นวัตกรรม และให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมด้านสุขภาพสู่สาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรม

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลักตามภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]