ผ้าใบคลุมรถบรรทุกสำคัญอย่างไร ถ้าไม่ใช้อาจถูกปรับ !

ผ้าใบคลุมรถบรรทุก เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับรถบรรทุกทุกประเภท ทำหน้าที่ในการปกปิดสินค้าหรือสัมภาระที่บรรทุกอยู่ภายใน ไม่ให้หลุดหล่นหรือกระเด็นออกมาระหว่างการขนส่ง ลดการเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลอื่น ๆ บนท้องถนน นอกจากนี้ ผ้าใบคลุมรถบรรทุกยังช่วยป้องกันสินค้าหรือสัมภาระจากสภาพอากาศ เช่น ฝน แดด ลม ฝุ่นละออง ซึ่งอาจทำให้สินค้าหรือสัมภาระเสียหายได้

ผ้าใบคลุมรถบรรทุกสำคัญอย่างไร ถ้าไม่ใช้อาจถูกปรับผ้าใบคลุมรถบรรทุกสำคัญอย่างไร

• ช่วยป้องกันสินค้าหรือสัมภาระไม่ให้หลุดหล่นหรือกระเด็นออกมา กล่าวคือ จะช่วยยึดตรึงสินค้าหรือสัมภาระให้อยู่ภายในรถบรรทุกอย่างแน่นหนา ป้องกันการหลุดหล่นหรือกระเด็นออกมาระหว่างการขนส่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลอื่น ๆ บนท้องถนนได้
• ช่วยป้องกันสินค้าหรือสัมภาระจากสภาพอากาศ ผ้าใบคลุมรถบรรทุกจะช่วยป้องกันสินค้าหรือสัมภาระจากสภาพอากาศ เช่น ฝน แดด ลม ฝุ่นละออง ซึ่งอาจทำให้สินค้าหรือสัมภาระเสียหายได้ เช่น สินค้าเปียกชื้น สินค้าเสียหายจากแสงแดด สินค้าปนเปื้อนฝุ่นละออง เป็นต้น
• ช่วยรักษาความสะอาดของสินค้าหรือสัมภาระ ผ้าใบคลุมรถบรรทุกจะช่วยป้องกันสินค้าหรือสัมภาระจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่นละออง เศษใบไม้ เศษหินกรวด เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้สินค้าหรือสัมภาระสกปรกได้
• ช่วยประหยัดเวลาในการขนถ่ายสินค้าหรือสัมภาระ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรื้อถอนผ้าใบคลุมออก

โทษของการไม่ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก

• อาจถูกปรับตามกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 64 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่มีสิ่งของบรรทุกอยู่ภายใน เว้นแต่สิ่งของนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้
o (1) มีขนาดเล็กพอที่จะวางไว้บนพื้นรถได้โดยไม่ยื่นออกมาภายนอก
o (2) มีขนาดเล็กพอที่จะผูกยึดไว้กับรถได้โดยไม่ยื่นออกมาภายนอก
o (3) เป็นสิ่งของที่มีลักษณะพิเศษ ไม่สามารถผูกยึดไว้กับรถได้ โดยหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรานี้ มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
• อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลอื่น สินค้าหรือสัมภาระที่บรรทุกอยู่ภายในรถบรรทุกอาจหลุดหล่นหรือกระเด็นออกมาระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและบุคคลอื่น ๆ บนท้องถนนได้

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อผ้าใบคลุมรถบรรทุก

• ขนาดและลักษณะของรถบรรทุก ผ้าใบคลุมรถบรรทุกควรมีขนาดและลักษณะเหมาะสมกับรถบรรทุก เพื่อให้สามารถคลุมสินค้าหรือสัมภาระได้มิดชิด
• วัสดุที่ใช้ผลิตผ้าใบคลุม ควรผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทนต่อสภาพอากาศ และสามารถกันน้ำได้
• สีของผ้าใบคลุมรถบรรทุก ควรเป็นสีที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อให้มองเห็นสินค้าหรือสัมภาระที่อยู่ภายในรถบรรทุกได้ชัดเจน

จะเห็นได้ว่า การใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันอันตรายต่อบุคคลอื่น ๆ บนท้องถนนแล้ว ยังช่วยป้องกันสินค้าหรือสัมภาระให้อยู่ในสภาพดีอีกด้วย แต่ต้องอย่าลืมทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมันที่อาจทำให้ผ้าใบเสียหาย และยืดอายุการใช้งานของผ้าใบ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]