4 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมะเร็ง

“ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงควรซื้อประกันมะเร็ง?”

มะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั่วโลก ในประเทศไทย มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยในปี 2564 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 80,000 คน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งนั้นสูงมาก ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและความรุนแรงของอาการ ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งระยะแรกอาจอยู่ที่หลักแสนบาท แต่หากเป็นมะเร็งระยะท้าย ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาจสูงถึงหลักล้านหรือหลายล้านบาท

ด้วยเหตุนี้ คนรุ่นใหม่จึงควรให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมะเร็ง เพื่อเป็นหลักประกันในการรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

4 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมะเร็ง

เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมะเร็ง 

  1. มะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย

มะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย โดยสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 9.5 ล้านคน

ในประเทศไทย มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยในปี 2564 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 80,000 คน

จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกวัย และมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน ดังนั้น คนรุ่นใหม่จึงควรให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมะเร็ง เพื่อเป็นหลักประกันในการรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

  1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งสูงมาก

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งนั้นสูงมาก ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและความรุนแรงของอาการ ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งระยะแรกอาจอยู่ที่หลักแสนบาท แต่หากเป็นมะเร็งระยะท้าย ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาจสูงถึงหลักล้านหรือหลายล้านบาท

ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมระยะแรกอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งปอดระยะแรกอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งตับระยะท้ายอยู่ที่ประมาณ 5,000,000 บาท

จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งนั้นสูงมาก และอาจทำให้ครอบครัวต้องประสบปัญหาทางการเงินได้ ดังนั้น คนรุ่นใหม่จึงควรให้ความสำคัญกับการซื้อประกันมะเร็ง เพื่อเป็นหลักประกันในการรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

  1. ประกันมะเร็งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา

การซื้อประกันมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง โดยประกันมะเร็งจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ประกันมะเร็งแบบเหมาจ่ายจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเอง

ประกันมะเร็งแบบผู้ป่วยนอกจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ค่าตรวจรักษา ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

จากประโยชน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประกันมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง และช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

  1. ประกันมะเร็งช่วยให้ผู้เอาประกันมีขวัญและกำลังใจที่ดี

การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง ย่อมทำให้ผู้เอาประกันเกิดความเครียดและความกังวลใจอย่างมาก ประกันมะเร็งจะช่วยบรรเทาความเครียดและความกังวลใจของผู้เอาประกัน เนื่องจากผู้เอาประกันไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา

นอกจากนี้ ประกันมะเร็งยังช่วยให้ผู้เอาประกันมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง เนื่องจากผู้เอาประกันมีหลักประกันในการรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษา

จากประโยชน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การซื้อประกันมะเร็งช่วยให้ผู้เอาประกันมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]