ส่วนลดพิเศษ lazada

ข้อกำหนด ISO 9001 คืออะไร มีเกณฑ์อะไรที่สำคัญบ้าง

ข้อกำหนด ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งองค์กรที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 จะได้รับการยอมรับในคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น โดยข้อกำหนดของ ISO 9001 มี 7 ข้อสำคัญดังนี้

ข้อกำหนด ISO 9001 คืออะไร มีเกณฑ์อะไรที่สำคัญบ้าง

  1. Customer Focus 

มุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้าง Brand Loyalty ที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ และเชื่อมั่น ไม่ใช่เพียงสินค้าและบริการเดียว แต่ยังหมายถึงสินค้าอื่น ๆ ที่ทางองค์กรผลิตอีกด้วย

  1. Leadership 

มุ่งเน้นที่การสื่อสารอย่างมีวิสัยทัศน์ ให้คนในองค์กรสามารถมองเห็นภาพเดียวกันในการดำเนินธุรกิจ มีการสร้างค่านิยมร่วมกัน และสามารถโน้มน้าวให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  1. Engagement of People 

ข้อกำหนด 9001 ได้กำหนดให้มีกระบวนการที่กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร โดยทุกคนสามารถเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนในองค์กรได้ขับเคลื่อนเป้าหมายไปพร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร

  1. Process Approach

ดำเนินการตามหลัก PDPA ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน และจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ

ข้อกำหนด 9001 ได้กำหนดให้มีกระบวนการ PDPA จะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มองเห็นจุดอ่อน หรือจุดที่ต้องแก้ไขได้อย่างทันท่วงที จนได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

  1. Improvement 

นอกจากการปรับปรุงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว แต่เรายังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยมีการติดตาม ทบทวน และตรวจสอบแผนการดำเนินงาน

  1. Evidence-Based Decision Making 

เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักฐานที่มี ไม่ตัดสินจากความรู้สึก โดยข้อกำหนด ISO 9001 จะช่วยให้การตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และพนักงานสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

  1. Relationship Management 

ข้อกำหนด ISO 9001 กำหนดให้มีการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์และซัพพลายเออร์ สามารถแบ่งปันข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้ การรักษาสายสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์ที่ดี จะช่วยความแข็งแกร่งให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน และสามารถสร้างสมดุลระหว่างกันได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้มาตรฐานเดียวกันในการผลิตสินค้าและบริการ

นี่คือข้อกำหนด ISO 9001 ที่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติตาม ที่ช่วยบริหารคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]