ตัวเลข​ CPI​ สหรัฐฯ ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2022-2023ตัวเลข​ CPI​ สหรัฐฯ ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2022-2023

ตัวเลข​ CPI​ คืออะไร

ค่า CPI (Consumer Price Index) คือ ตัวบ่งชี้ที่วัดระดับเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่บ้านค้าใช้งาน ซึ่งมีผลกระทบต่อระดับค่าเงินเฟ้อ ค่า CPI นำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงของราคาในเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีผลต่อนโยบายการเงินเช่น อัตราดอกเบี้ย และการควบคุมเงินเฟ้อ

การคำนวณ CPI จะตั้งต้นจากกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นตัวอย่าง (เรียกว่า “ตะกร้าสินค้า”) ที่ถือว่าสะท้อนการบริโภคของครัวเรือน ในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจะเปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการเหล่านี้ในช่วงเวลาต่าง ๆ และคำนวณความเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นเปอร์เซ็นต์

ถ้าค่า CPI มีการเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าราคาสินค้าและบริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่า “เงินเฟ้อ” ในขณะที่ค่า CPI ลดลงหมายความว่าราคาเฉลี่ยลดลง ซึ่งเรียกว่า “เงินฝืด” ค่า CPI มีความสำคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ปรับเงินเดือนให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน และควบคุมนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ

เงินเฟ้อ คืออะไร

เงินเฟ้อ (Inflation) คือ กระบวนการที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้พลังซื้อของเงินลดลง ในคำอื่น ๆ ก็คือ มูลค่าเงินลดลง เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการที่สามารถซื้อได้

ในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อเกิดขึ้น คุณจะต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการเดียวกัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากเงินเฟ้อเกิดขึ้น ค่าข้าวเช้าที่คุณสามารถซื้อได้ในราคา 30 บาท อาจมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท

เงินเฟ้อมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้น เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น หรือนโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลาง

เงินเฟ้อมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ รวมถึงมีผลต่อรายได้และค่าซื้อของประชากร การวิเคราะห์เงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้วางแผนเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเสถียร

เงินฝืด คืออะไร

เงินฝืด(Deflation) คือ กระบวนการที่ราคาสินค้าและบริการลดลงในเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้พลังซื้อของเงินเพิ่มขึ้น นั่นคือ มูลค่าเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการที่สามารถซื้อได้

ในช่วงเวลาที่เงินฝืดเกิดขึ้น คุณจะสามารถซื้อสินค้าและบริการเดียวกันด้วยเงินน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น หากเงินฝืดเกิดขึ้น ค่าข้าวเช้าที่คุณสามารถซื้อได้ในราคา 30 บาท อาจมีราคาลดลงเป็น 25 บาท

เงินฝืดกิดขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัย เช่น ลดลงของต้นทุนการผลิต ความต้องการของผู้บริโภคลดลง หรือนโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลางที่ทำให้เงินล้นเศรษฐกิจ

เงินฝืดมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยทั่วไปเงินฝืดถือว่าเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ เนื่องจากมันสามารถทำให้เศรษฐกิจชะงัก การลงทุนน้อยลง และส่งผลกระทบต่อการสร้างงาน ดังนั้น นโยบายทางการเงินมักเน้นไปที่การควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเสถียร

ตัวเลข​ CPI​ สหรัฐฯ ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2022-2023

2022 :
—Jan: +7.5%
—Feb: +7.9%
—Mar: +8.5%
—Apr: +8.3%
—May: +8.6%
—Jun: +9.1%
—Jul: +8.5%
—Aug +8.3%
—Sept: +8.2%
—Oct: +7.7%
—Nov: +7.1%
—Dec: +6.5%

2023 :
—Jan: +6.4%
—Feb: +6.0% ตามคาด

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]